Vloeibare meststoffen in de rij

Rijenbemesting met stikstof kan de benutting door het gewas van de toegediende stikstofmeststof verhogen, waardoor de stikstofgift omlaag kan zonder verlies van opbrengst en kwaliteit. Of en hoeveel er kan worden bespaard, hangt af van het gewas, de bodem en de teeltwijze.

Rijenbemesting

Onder rijenbemesting wordt verstaan: geconcentreerde plaatsing van de meststof in of vlak naast de plantenrij. Dit kan plaatsing schuin onder het zaad of plantje zijn of plaatsing schuin onder, schuin boven of naast de poter. Van belang is dat de meststof zodanig wordt geplaatst dat deze enerzijds dichtbij de wortels van de planten komt te liggen en de jonge planten er al snel over kunnen beschikken, maar dat anderzijds geen zoutschade optreedt.

In de rij bij de aardappelteelt

In de aardappelteelt wordt de precisiebemester gebruikt voor de toediening van vloeibare meststoffen in de rij:

  • Bij het poten. Het gaat dan meestal om fosfaatbemesting met een klein beetje stikstof
  • Bij het aanaarden, daarbij gaat het om stikstofbemesting
    Op deze manier kan een groot gedeelte van de bemesting in de wortelzone worden gerealiseerd.

In de rij bij de maisteelt

Loonwerkers waarderen de stroringsvrije manier van toediening en de tijdwinst die gepaard gaat met het gebruik van vloeibare meststoffen in vergelijking met het werken met zakjes korrelmeststoffen. Het gaat meestal om starterfosfaat, maar tijdens het schoffelen wordt op deze manier nog wel eens stikstof toegediend.

De voordelen van vloeibaar in de rij versus korrel in de rij

Vloeibare meststoffen hebben als voordelen ten opzichte van korrels dat:

  • Ze voor rijenbemesting gemakkelijker zijn toe te dienen en egaler in de rij zijn te verdelen dan korrelmeststoffen, met name bij lage meststofgiften;
  • Dunnere toedieningskouters kunnen worden gebruikt dan voor korrels, waardoor minder grondverstoring optreedt dan bij dikkere kouters;
  • Er goede, betaalbare apparatuur beschikbaar is om vloeibare meststoffen in de rij toe te dienen. 
Deel deze pagina