Nieuws

Ruwvoerdagen IJsselstein - 11 sept

Ruwvoerdagen IJsselstein - 11 sept

U krijgt als melkveehouder inzicht en praktische tips van specialisten over bodem, bemesting en teelt. Optimalisatie van de ruwvoerteelt om meer melk uit eigen ruwvoer te halen! Goed inkuilmanagement en conservering van het ruwvoer zijn daarbij belangrijke factoren. De veehouder op locatie deelt ook zijn ervaringen en inzichten. Én u krijgt een kijkje achter de staldeuren! Onder de foto kunt u het programma vinden van deze dag.

Meer lezen ›

Boerenbusiness TV: Triferto over precisiebemesting

Boerenbusiness TV: Triferto over precisiebemesting

Precisiebemesting wordt in de huidige meststoffenmarkt als belangrijk gezien. Hoe levert meststoffengroothandel Triferto hier een bijdrage aan? "Onder meer door het combineren van diverse meststoffen in 1 bemestingsproduct", zo vertelt Joris Broekhuis, Country Manager bij Triferto.

Meer lezen ›

Het belang van Selenium bemesting

Het belang van Selenium bemesting

Selenium is een belangrijk micro-element voor de weerstand en vruchtbaarheid van rundvee en herkauwers in het algemeen. Gras bevat van nature minder Se dan de streefwaarde van 0,15 mg/kg droge stof. Een jaarlijkse gift van 8-12 gram Se op grasland is voldoende om de streefwaarde te halen.

Meer lezen ›

Privacybeleid Triferto

Privacybeleid Triferto

In dit Privacybeleid leest u hoe Triferto omgaat met de persoonsgegevens van klanten en overige betrokkenen bij het gebruik van onze websites, TrifertoWeb en/of andere diensten.

Meer lezen ›

Ruwvoerronde Gras - 14 & 21 juni

Ruwvoerronde Gras - 14 & 21 juni

De kwaliteit van ruwvoer is bepalend voor het rendement. Goed ruwvoer verbetert de benutting van mineralen in de mest, zorgt voor een goede voerefficiëntie en draagt positief bij aan de gezondheid van koeien. Maar hoe zorgt u voor de juiste kwaliteit ruwvoer? En welk effect heeft welke kwaliteit op de KringloopWijzer? Om u op deze en andere vragen antwoord te geven neemt Triferto deel aan de RuwvoerRonde Gras op 14 en 21 juni 2018, georganiseerd door Boerderij.

Meer lezen ›

IBC retour service

IBC retour service

Bent u Triferto-dealer van vloeibare meststoffen of heeft u IBC's met vloeibare meststoffen via een dealer van Triferto ontvangen? Dan halen we de IBC’s na gebruik graag weer op voor hergebruik.

 

Meer lezen ›

Effect PIADIN op reductie van stikstofuitspoeling

Effect PIADIN op reductie van stikstofuitspoeling

Deze proef, uitgevoerd door PPO, toont aan dat het voegen van PIADIN aan varkensdrijfmest, uitgereden in november, in de 2 onderzoeksjaren heeft geleid tot een 40 tot 50 kg hogere Nmin in april t.o.v. het niet toevoegen van PIADIN aan varkensdrijfmest.

Meer lezen ›

Stikstofdifferentiatie, prestatie wordt beloond

Stikstofdifferentiatie,  prestatie wordt beloond

Bedrijven die gebruik willen maken van stikstofdifferentiatie kunnen zich tot en met 15 mei aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer lezen ›

Indeling van minerale meststoffen

Indeling van minerale meststoffen

Minerale meststoffen zijn onder te verdelen in enkelvoudige meststoffen, blends, samengestelde meststoffen, vloeibare meststoffen en bladmeststoffen. We leggen in dit artikel het onderscheid uit.

Meer lezen ›

Eisen aan tankopslag vloeibare meststoffen

Eisen aan tankopslag vloeibare meststoffen

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan voorschriften voor het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in bovengrondse opslagtanks bij agrarische activiteiten.

Meer lezen ›

Gehaltes dierlijke mest opnieuw omlaag

Gehaltes dierlijke mest opnieuw omlaag

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) heeft in het Bemestingsadvies de tabel ‘Gemiddelde samenstelling van organische meststoffen’ aangepast aan de jongste praktijkcijfers. De gehaltes in runder- en vleesvarkensmest blijven over de afgelopen jaren dalen.

Meer lezen ›

Toedienen van HUMIC

Toedienen van HUMIC

HUMIC humuszuren toedienen aan het gewas kan op verschillende manieren. Het doel is om alle meststoffen, inclusief HUMIC, in één werkgang toe te dienen. We beschrijven hieronder de mogelijkheden.

Meer lezen ›

Voorkom fosfaat gebrek bij koude natte grond

Voorkom fosfaat gebrek bij koude natte grond

Bemesting verdiend extra aandacht bij een lage bodem- en omgevingstemperatuur. Omdat het bodemleven minder actief is zullen ook voedingsstoffen vertraagd beschikbaar komen voor de plant. Het is dan vooral van belang de fosfaten beschikbaar te houden voor het startende gewas. Voor een ongestoorde startgroei kunnen humuszuren fosfaten uit bodem, mest en kunstmest beschikbaar maken en houden voor de jonge plant. Voorkom fosfaat gebrek met humuszuren!

 

Meer lezen ›

Veldspuit of spaakwielbemester

Veldspuit of spaakwielbemester

Binnen het segment vloeibare meststoffen bestaat de keuze uit volvelds (bovengronds) verspuiten of injecteren doormiddel van een spaakwielinjecteur. Welke meststoffen zijn er beschikbaar en hoe maak ik hieruit de beste keuzen. In de brochure helpen we u bij het maken van deze afweging. 

Meer lezen ›

Reductie stikstof vervluchtiging in cijfers

Reductie stikstof vervluchtiging in cijfers

In de landbouw komen verschillende broeikasgassen vrij. De belangrijkste zijn CO2, methaan en lachgas. De belangrijkste bronnen van broeikasgassen in de land- en tuinbouw zijn de veehouderij en de glastuinbouw. Een reductie van de vervluchtiging uit ureummeststof is mogelijk door toevoeging van een ureaseremmer. Triferto onderzocht en becijfert het voordeel.

Meer lezen ›

Piadin, vraag en antwoord

Piadin, vraag en antwoord

Nitraatuitspoeling is een probleem dat niet alleen de agrariër geld kost, maar ook het grondwater belast en grondgebruikers in bepaalde streken opzadelt met strengere bemestingsnormen.

Meer lezen ›

Ammoniumstikstof

Ammoniumstikstof

Stikstof komt voor in de vormen ureum, ammonium en nitraat. Per stikstofmeststof kunnen de verhoudingen per stikstofvorm verschillen. Voor het maken van een juiste keus is het goed de verschillen tussen stikstofvormen te kennen.

Meer lezen ›

Nitrificatieremmers

Nitrificatieremmers

Nitrificatie is een mineraal proces waarbij bacteriën ammonium (NH4+) omzetten tot nitraat (NO3-). Nitrificatieremmers, zoals Piadin, vertragen dit proces waardoor er minder nitraatstikstof ongewenst uitspoelt.

Meer lezen ›

Nitraatstikstof

Nitraatstikstof

Stikstof komt voor in de vormen ureum, ammonium en nitraat. Per stikstofmeststof kunnen de verhoudingen per stikstofvorm verschillen. Voor het maken van een juiste keus is het goed de verschillen tussen stikstofvormen te kennen.

Meer lezen ›

Ureumstikstof

Ureumstikstof

Stikstof komt voor in de vormen ureum, ammonium en nitraat. Stikstofmeststoffen kunnen qua verhoudingen tussen de stikstofvormen verschillen. Voor het maken van een juiste keuze is het goed de verschillen tussen stikstofvormen te kennen.

Meer lezen ›

Hydrolyse

Hydrolyse

Stikstof komt voor in de vormen ureum, ammonium en nitraat. Stikstofmeststoffen worden door verschillen omzettingen in de bodem beschikbaar gemaakt voor de plant. Hydrolyse is zo’n bodemproces.

Meer lezen ›

Ureaseremmers

Ureaseremmers

Ureaseremmers vertragen de omzetting van ureum door het enzym urease in ammonium, waarmee de ammoniakvervluchtiging kan worden beperkt.

Meer lezen ›

Hoeveel fosfaat heeft een plant nodig?

Hoeveel fosfaat heeft een plant nodig?

Het element fosfor heeft de plant nodig als bouwstof voor de vorming van bepaalde eiwitten en andere organische stoffen. Een snel groeiend gewas kan in de jeugdfase tot 2,5 kg fosfaat per ha per dag opnemen.

Meer lezen ›

Stikstof vervluchting

Stikstof vervluchting

Ureaseremmers vertragen de omzetting van ureum door het enzym urease in ammonium, waarmee de ammoniakvervluchtiging kan worden beperkt. . 

Meer lezen ›

Fosfor of fosfaat

Fosfor of fosfaat

Vaak worden de termen fosfor (P) en fosfaat (P2O5) ogenschijnlijk door elkaar gebruikt. Het gebruik van deze termen hangt echter af van de context. We leggen het uit.

Meer lezen ›

Stikstofuitspoeling in cijfers

Stikstofuitspoeling in cijfers

Veel stikstof uit drijfmest gaat verloren door uitspoeling. Dit is echter te voorkomen door Piadin (een nitrificatieremmer) toe te voegen aan de mest.

Meer lezen ›

Tips fosfaatbemesting

Tips fosfaatbemesting

Slim omgaan met fosfaat betekent kiezen voor de juiste wijze van toedienen, bepalen van het juiste tijdstip maar ook de juiste dosering op de juiste plaats. We geven u handige tips voor fosfaatbemesting.

Meer lezen ›

Tips voor 2 ton meer droge stof van grasland

Tips voor 2 ton meer droge stof van grasland

Grasexperts hebben een top 10 samengesteld van verbeterpunten als een kans om zonder hoge kosten tot minimaal 2 ton droge stof gras meer per hectare van het land te halen.

Meer lezen ›

Vloeibare meststoffen, de overweging

Vloeibare meststoffen, de overweging

Het gebruikt van vloeibare meststoffen is een afweging tussen arbeid, efficiëntie, precisie, kostprijs en milieu. Een belangrijk voordeel van het verspuiten van meststoffen is dat doseringen nauwkeurig aan het gewas kunnen worden toegediend.

Meer lezen ›

Vergelijking efficiëntie Vloeibare meststoffen

Vergelijking efficiëntie Vloeibare meststoffen

Tussen de werking van vloeibare meststoffen bestaan belangrijke verschillen. Binnen het huidige mestbeleid zijn telers gedwongen om meststoffen te kiezen met de hoogste stikstofbenutting en laagste verliezen.  In deze nieuwsbrief vergelijken we de efficiëntie van vloeibare meststoffen met elkaar.

Meer lezen ›